Zápis do MŠ

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča  Školská ulica 369,Pruské  vyhlasuje

 

 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

 

TERMÍN PODÁVANIA ŽIADOSTÍ : od 02.05. 2017  – 05.05.2017

v čase od  11,00 – 15,30 hod. v materskej škole

 

 

 

Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave   dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno -   vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Formulár žiadosti je zverejnený na www.zspruske.sk, záložka –materská škola – tlačivá na stiahnutie,  alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu v MŠ.

 

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Prednostne sa prijímajú:

·         deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

·         deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

·         deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 Ostatné kritéria prijímania detí:

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnaných zákonných zástupcov, deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, deti ktoré k 31. augustu 2017 dovŕšia tri roky veku života.

                                                                              PaedDr. Jureníková Adela

                                                                                                          riaditeľka školy