Okienko pre rodičov

          Zákonný zástupca dieťaťa má právo :

 

  1. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom

informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

 

      b)  oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,

 

      c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

 

      d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

 

      e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa

          materskej školy,

     

      f) vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov

          školskej samosprávy

 

      g) vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa

          zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám

          dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti, právo na

          slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej

          sústavy

 

                Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

 

  1. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom

 

b) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

 

c) informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy vzdelávania,

 

d)  vytvoriť pre dieťaťu podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole,

 

e)   nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,

 

f)   prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,

 

g) ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine.

 

h) neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca – vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára.