ŠKOLSKÝ PORIADOK

MATERSKEJ ŠKOLY

V PRUSKOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šk.rok 2016/2017

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK ZŠ S MŠ HUGOLÍNA GAVLOVIČA, ŠKOLSKÁ 369, 018 52 PRUSKÉ

 

 

 

 

 

 

Dokument

Školský poriadok MŠ

Počet listov

29

V pedagogickej rade prerokovaný

26.08.02016

So ZR v MŠ prerokovaný

24.10.2016

S Radou školy prerokovaný

 

Platnosť od:

1. 9. 2016

Platnosť ukončená dňa:

Vydáva:

PaedDr.Adela Jureníková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA

1   CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2   PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV V MATERSKEJ ŠKOLE, PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV  S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI MATERSKEJ ŠKOLY

 

2.1  Práva a povinnosti detí

2.2   Práva a povinnosti rodičov

2.3   Všeobecné vymedzenia povinností a práv zamestnancov

 

3 PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM MATERSKEJ ŠKOLY

 

3.1 Prevádzka materskej školy

 

3.2 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

 

3.3  Vnútorná organizácia materskej školy

 

4          BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA DETÍ A OCHRANA PRED SOCIÁLNOPATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU A NÁSILÍM

 

5          PODMIENKY ZAOBCHÁDZANIA S MAJETKOM MATERSKEJ ŠKOLY

 

 

6          ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA

 

 

Školský poriadok Základnej školy s materskou školou v Pruskom – pre materskú školu je vypracovaný v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č.308/2009 Z. z., Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov, ktorých miestom výkonu práce je škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pruské a Zákonníka práce, s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy .

 

Školský poriadok upravuje podrobnosti o:

 

 • výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami materskej školy,
 • prevádzke a vnútornom režime materskej školy,
 • podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
 • podmienkami nakladania s majetkom, ktorý materská škola spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

 

Preambula

Materská škola v Pruskom je predškolské zariadenie všeobecného zamerania. V záujme naplnenia práva výchovy a vzdelávania, vedenie školského zariadenia zabezpečí vnútorný chod materskej školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v predškolskom zariadení efektívne využitý z hľadiska výchovy a vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako deťmi ako aj učiteľmi. Materská škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k deťom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento Školský poriadok , ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu detí, pedagogických a ostatných zamestnancov školy.

 

 

 

 

 

 

1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. V školskom roku 2016/2017 budeme realizovať predprimárne vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Dúhový svet poznania“ ktorý bol vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným MŠVVaŠ SR dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-100A s platnosťou od 1. septembra 2016.

Materská škola má 6 tried, poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom spravidla od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola je elokované pracovisko Základnej školy v Pruskom. Je to  dvojpodlažná budova s dvomi blokmi. V bloku A sa nachádzajú dve triedy so samostatnými spálňami a herňami. V bloku B sa nachádzajú štyri triedy. Na poschodí sú dve triedy so samostatnými spálňami a herňami, na prízemí sú dve triedy s celodennou výchovno-vzdelávacou starostlivosťou, ktorej priestor herne slúži aj ako spálňa. Súčasťou budovy je kuchyňa s príslušnými priestormi.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania ( vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva ).

 

 

 

2  PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV V MATERSKEJ ŠKOLE, PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI MATERSKEJ ŠKOLY.

 

2.1  Práva a povinnosti detí

 

        Dieťa má právo na

 

a) bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzka,

b) vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v

    školskom zákone,

c) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav,

d) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

e) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

f) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

 

g) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,

    zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

h) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychickému

    a sexuálnemu násiliu,

i)                   právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov

j)        rovnoprávny prístup k vzdelaniu   

k)      dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu

          s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám,

          a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

 

      Povinnosti dieťaťa:

 

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

b) dodržiavať školský poriadok materskej školy,

c) chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie,

d) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní

e) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

f)  ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,

g) rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

 

2.2   Práva a povinnosti rodičov

 

          Zákonný zástupca dieťaťa má právo

 

a)      žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom

informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

      b)  oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,

      c)  byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

      d)  na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

      e)  zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa

           materskej školy,

            f)  vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov

           školskej samosprávy

      g)  vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa

           zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám

          dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti, právo na

          slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej

          sústavy

 

 

 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

 

a)      dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom

b) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

c) informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy vzdelávania,

 d)  vytvoriť pre dieťaťu podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole,

e)   nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,

f)   prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,

g) ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine.

          h)  neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúce

              vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca – vo výnimočných a osobitne

              odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe

              dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak

              neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich

vyučovacích dní, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára.                   

              V prípade opakovanej neprítomnosti dieťaťa /bez odovzdania lekárskeho potvrdenia               môže  riaditeľ po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ, na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom.

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, a  nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

2.3   Všeobecné vymedzenia povinností a práv zamestnancov

Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov školy vyplýva z platných všeobecných právnych predpisov  (§ č.81, č.82 ZP, Pracovný poriadok), ich pracovnej náplne a z príkazov a pokynov ich nadriadených. Príkazmi a pokynmi možno operatívne zasahovať do pracovnej náplne zamestnancov.

Každý zamestnanec má tieto povinnosti a zodpovednosti:

·         plniť príkazy priameho nadriadeného

·         využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh

·         dodržiavať pracovný čas

·         bezdôvodne neopúšťať pracovisko

·         dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany

·         na základe zákona NRSR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov dodržiavať § 7 ods. 1 písm. c/ zákaz fajčenia v predškolských zariadeniach a ich objektoch

·         na základe zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. a jeho novely zákona č. 124/2006 Z.    z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, o zákaze požívania alkoholických nápojov a zneužívania omamných a psychotropných látok dodržiavať zákaz požívať alkoholické nápoje na pracovisku a v pracovnom čase aj mimo pracoviska a zároveň nenastupovať pod ich vplyvom do práce

·         ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím

·          upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuť vykonanie príkazu, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámiť vyššiemu nadriadenému.

Každý pracovník má tieto práva:

·         právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu

·         na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci

·         požadovať pomôcky na plnenie daných úloh a vykonanie potrebných opatrení pre bezpečnú prácu

·         oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými, bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci ním vykonávanej.

  Práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného  zamestnanca /Zbierka  zákonov č. 317/2009/

 Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec pri výkone odbornej činnosti nad rámec základných práv a povinností zamestnancov ustanovených osobitnými predpismi /napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov./ medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, má právo na :

 •  zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, poslucháčov, rodičov a iných osôb,
 • ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti,
 •  účasť na riadení školy a školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánov školy a školského zariadenia,
 • predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu, výchovného programu alebo odborných činností,
 • výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj detí, žiakov alebo poslucháčov a rozvoj ich kompetencií,
 • kontinuálne vzdelávanie a profesionálny rozvoj za podmienok ustanovených týmto zákonom a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonáva,
 • objektívne hodnotenie a oceňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti.

 

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný :

 chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu /§144 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 184/2009 Z. z./,

 •  zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, žiakov a poslucháčov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,
 • rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča  s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,
 • podieľať sa na vypracúvaní a na vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom /§11 zákona č. 245/2008 Z. z./
 • usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, žiaka a poslucháča,
 •  pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon v odbornej činnosti,
 •  podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu (§ 7 a § 8 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 184/2009 Z. z.)
 •  udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania,
 • vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,
 • poskytovať dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,
 • pravidelne informovať dieťa, žiaka, poslucháča alebo ich zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom (§144 ods. 1 písm. m, a ods. 6 písm. c, zákona č. 245/2008 Z. z. ).
 • zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj detí v MŠ
 • viesť deti k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri činnostiach kedy je zvýšené ohrozenie zdravia detí a pri školských podujatiach ( napr. výletoch, v škole v prírode, vychádzkach a pod.)
 • dodržiavať stanovené metodické postupy, postupovať podľa schválených pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov
 • zvyšovať úroveň svojej práce odborným vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
 •  záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať so zákonnými zástupcami detí; na požiadanie zákonných zástupcov informovať ich na triednych schôdzkach, prípadne na individuálne dohodnutých stretnutiach, pri preberaní detí a to ústne alebo písomne, poskytovať im odborné poradenstvo
 • spolupracovať s ostatnými zamestnancami školského zariadenia
 • sústavne sa oboznamovať s právnymi predpismi a inými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

V súlade s § 52 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických alebo odborných zamestnancov hodnotí priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne najneskôr do konca školského roka. O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam.

 

3 PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM MATERSKEJ ŠKOLY

 

3.1 Prevádzka materskej školy

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,30 do 16,00 hod.

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ: PaedDr. Jureníková Adela

Zástupkyňa pre MŠ : Mgr. Baginová Jana

Konzultačné hodiny : pondelok – piatok párny týždeň od 10.30 - 12.30 hod.

                                   pondelok – piatok nepárny týždeň od 10.30 - 12.30 hod. prípadne podľa

                                                                                                dohody so zákonnými zástupcami

Vedúca školskej jedálne: Cíbiková Daniela

Číslo telefónu: 042/4492722 – MŠ

                         042/4492647 –  ZŠ

 

Prevádzka MŠ bola prerokovaná s rodičmi dňa ...................................

 

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka zástupkyňa školy pre MŠ, spravidla podľa veku a podľa kapacity jednotlivých tried.

Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa § 28 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona ) je:

20 v triede pre 3-až 4 ročné deti

21 v triede pre 4-až 5 ročné deti

22 v triede pre 5-až 6 ročné deti

21 v triede pre 3-až 6 ročné deti

 

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na päť týždňov. V tomto období vykonávajú prevádzkové zamestnankyne veľké upratovanie a pedagogické zamestnankyne si čerpajú dovolenku podľa plánu. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka školy zákonným zástupcom mesiac vopred.

 

3.2 Podmienky a kritériá prijímania detí do materskej školy

A/ PODMIENKY PRIJATIA

·         Deti do materskej školy sa prijímajú k začiatku k školského roka, pribežne počas školského roka ak je voľné miesto v materskej škole. Miesto a termín podávania žiadostí zverejní riaditeľka materskej školy, spravidla od 30.apríla do 31. mája. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. 

·         Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy podáva (a teda aj podpisuje) buď jeden z rodičov, alebo obidvaja rodičia. Ak riaditeľka školy dodatočne zistí, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá právo, bezodkladne vykoná nápravu a požiada rodiča, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.

·         Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania žiadosti. 

·         Pri prijímaní detí do materskej školy škola dodržiava zásadu rovnakého zaobchádzania a zásadu zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a segregácie.

·         O zaradení dieťaťa so ŠVVP rozhodne riaditeľka školy na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Počet detí v triede môže byť znížený (v závislosti od druhu postihnutia a najmä jeho dôsledkov, ani nemusí) najviac o dve za každé dieťa so ŠVVP. Maximálny počet zaradených detí so ŠVVP v jednej triede sú dve. Výkonom práv začleneného dieťaťa so ŠVVP nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania.

Zákonní zástupcovia detí so ŠVVP sú povinní informovať MŠ o prípadných zdravotných problémoch dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa (§ 144 ods. 7 písm. d) školského zákona) Ak tak neurobia, riaditeľka školy po nástupe dieťaťa do MŠ, po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie pristúpi k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§ 108 školského zákona) príp. po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky, poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa,

Škola bude dodržiavať ustanovenie § 108 ods.1 zákona č. 245/2008 Z.z. podľa ktorého ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a vyplneného tlačiva podľa § 11 ods. 10 písm. a) – návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do základnej školy a do strednej školy – riaditeľovi školy; ak ide o maloleté dieťa, písomnú žiadosť s týmto tlačivom predkladá jeho zákonný zástupca.

 

·         Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou  pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

·         Rozhodnutie o odložení plnenia povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca MŠ do 30. mája.

 

B/ KRITÉRIÁ PRI PRIJÍMANÍ DETÍ

Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s ustanovením tohto paragrafu, sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, pričom výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Tieto môžu byť do materskej školy prijaté vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Deti mladšie ako tri roky sa pri prijímaní nesmú uprednostniť pred staršími deťmi. Ich prijímanie je podmienené uspokojením žiadostí zákonných zástupcov detí vo veku od troch do šiestich rokov. Do materskej školy nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.

 Pri prijímaní detí do materskej školy škola dodržiava zákonné podmienky, ktoré určuje § 59 školského zákona. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole ostatné podmienky prijímania detí určuje riaditeľka školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejní na viditeľnom mieste.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnaných zákonných zástupcov , deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do materskej školy najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, deti ktoré k 31. augustu dovŕšia tri roky veku života.

 

Dochádzka detí do MŠ

 

Rodič privádza dieťa do materskej školy v ranných hodinách do 8,00 hod. a osobne ho odovzdá učiteľke. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s učiteľkou. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ostatných detí, napr. neobmedzil pobyt detí vonku a pod.

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

Ak je učiteľke dieťa podozrivé z ochorenia, môže ho prijať iba na základe vyšetrenia jeho ošetrujúcim lekárom a prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť.

Dôvody pre neprijatie dieťaťa do MŠ ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí:

Zvýšená teplota, dusivý kašeľ, hnisavý výtok z očí a nosa, užívanie antibiotík, pomočovanie, voš vlasová, infekčné a prenosné choroby, črevné ťažkosti – hnačka, zvracanie.

V materskej škole, nie je možné ani povolené podávať deťom akékoľvek lieky či vitamíny!!!

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič deň vopred /osobne, alebo telefonicky/  najneskôr do 14,30 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. Dieťa, ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7,30 hod.

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.

Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.

V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa ; ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov.

 Upozornenie: Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba.

V prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí.

Zákonný zástupca dieťaťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (ak sú v zariadení školského stravovania vytvorené vhodné prevádzkové podmienky, napr. osobitné skladovanie, osobitné zohrievanie donesenej stravy) môže zabezpečiť stravovanie dieťaťa individuálnou donáškou diétnej stravy. Zákonný zástupca dieťaťa v zmysle § 8  ods. 3 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z .predloží  od ošetrujúceho lekára písomné posúdenie, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie a žiadosť o individuálnu donášku diétnej stravy. Vedúca školskej jedálne  písomne upozorní  zákonného zástupcu dieťaťa, že on preberá plnú zodpovednosť za hygienickú bezchybnosť ako aj za vhodnosť a nutričné dodržiavanie donesenej diétnej stravy.

 

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole

V súlade s § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

Ak nie je prítomné v materskej škole 5 a viac dní a nie je choré, iba trávi čas napr. so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod., pri  návrate dieťaťa do materskej školy rodič predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti (ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň),

- vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia predkladá zákonný zástupca aj pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy (to má väzbu na § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že potvrdenie od lekára v zmysle § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. slúži na ospravedlnenie neprítomnosti ale je aj dokladom o tom, že dieťa je už zdravé. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (vydané podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na pobyt v kolektíve predkladá zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou o prijatie do materskej školy a nie opakovane.

 

Prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

 

Dochádzku dieťaťa môže riaditeľka MŠ prerušiť:

·         V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa (zdravotné, hygienické)

·         Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov ( žiadosť si treba  prevziať u zástupkyne MŠ)

O prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti riaditeľka školy vydáva rozhodnutie. V tomto rozhodnutí uvedie dátum od kedy, do kedy bude dochádzka dieťaťa prerušená. Tento čas je individuálny a riaditeľka ho určuje po dohode so zákonným zástupcom. Riaditeľka školy vydá rozhodnutie s určením doby prerušenia dochádzky dieťaťa do MŠ. Pri opätovnom nástupe dieťaťa už rodič nepodáva písomnú žiadosť o prijatie do MŠ.

 

Ukončenie dochádzky dieťaťa do MŠ

 

Zákonný zástupca na základe písomnej žiadosti môže z akýchkoľvek dôvodov ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ.

Na základe takejto žiadosti  riaditeľka školy vydá  rozhodnutie o predčasnom ukončení dieťaťa do materskej školy.

 

 

Úhrada poplatkov za dochádzku

 

Výška poplatku a samotné rozhodnutie bolo vydané v zmysle platnej legislatívy SR a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č.1/ 2008, článok 4 obce Pruské.

 Schválená výška poplatku od 1.9.2015 je  10 €.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v materskej škole.

 

 

 

 Rodič je povinný poplatok včas uhradiť aj vtedy, ak:

 • bolo dieťa v príslušnom mesiaci v MŠ iba jeden deň
 • je dieťa v termíne určenom na platbu školného choré a nenavštevuje MŠ

   V čase prerušenia prevádzky MŠ z dôvodu nezáujmu rodičov o umiestnenie svojho

   dieťaťa do MŠ sa poplatok za školné rodičom nevracia

 

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa

 

a)  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c)   ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v   nasledujúcom mesiaci).

e)  ktoré prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písmena a, až d, zriaďovateľ materskej školy vráti alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Pruské o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a školských jedálňach pri materskej škole môže riaditeľ po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom.

 

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje:

 

V školskej jedálni pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je na jeden deň určený príspevok jednotne:

 

celodenná strava :                               vo výške stravného limitu         1,12 €

                                                             z toho:   desiata:                        0,26 €

                                                            desiata +obed:                           0,90 €

 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky – § 140 ods. 10 školského zákona.

Príspevok sa uhrádza vopred do 30. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne 1644838356/0200 (bankovým prevodom, poštovou poukážkou..).

 

 

3.3  Vnútorná organizácia materskej školy

 

Organizácia tried a vekové zloženie detí

 

Triedy:  1 trieda oranžová:   3 - 4 ročné deti

               2 trieda červená :    4 - 6 ročné deti

               3 trieda žltá :           5 - 6 ročné deti

               4 trieda zelená :       5 - 6 ročné deti

               5 trieda fialová:       4 -5 ročné deti

               6 trieda dúhová:      3 -4  ročné deti

 

Deti  sa schádzajú od 6.30 hod. do 7.00 hod v žltej triede  na poschodí a v popoludňajších hodinách od 15,30 hod. do  16.00 aj rozchádzajú.

 

Preberanie detí

 

Dieťa od rodičov preberá službukonajúca učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi ( alebo inej splnomocnenej osobe) alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda. Dieťa od rodičov osobne preberá učiteľka v ranných hodinách.

Rodič preberá dieťa spravidla v čase od 12,00 do 13,00 alebo od 14,30 do 16,00 hod.

Ak rodič potrebuje dieťa priviesť alebo prevziať v inom čase, je potrebné o tom vopred informovať učiteľku.

Rodič, prípadne zákonný zástupca môže písomne poveriť na prevzatie dieťaťa aj inú osobu, avšak staršiu ako 10 rokov.

V prípade , že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku školy.

 

 • počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť
 • riaditeľka školy, ako aj pedagogickí a ostatní zamestnanci materskej školy budú počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa maloletého dieťaťa a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy vyžiada, a že obsah tohto stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých rodičov
 • v prípade narušených vzťahov medzi rodičmi nebude materská škola rešpektovať nič iné ako rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov rodičov vo vzťahu k starostlivosti o maloleté dieťa
 • v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, poučiť rozvedených rodičov o tom, že materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať.

 

 

 

 

 

Organizácia prevádzky podľa aktivít denného režimu

 

Učiteľka počas aktivít s deťmi odchádza od detí z triedy len v krajnom prípade a na nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor pri deťoch požiada kolegyňu, príp. inú zamestnankyňu MŠ)

Pri organizácii činností spojených s uspokojovaním základných fyziologických potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia.

Výchovno - vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENNÝ PORIADOK – oranžová, fialová a dúhová trieda

 

Rámcovo stanovený čas

Od 6,30 - 7,00 hod.

Schádzanie detí v spoločnej triede na poschodí

/žltá trieda/

 

Rámcovo stanovený čas

Od 7,00 – 8,30 hod.

Hry a hrové činnosti

·                     ranný kruh

·                     pohybové, zdravotné  a relaxačné 

      cvičenia, pohybové hry

·         osobná hygiena

 

Pevne stanovený čas - desiata

Od 8,30 – 9.00 hod.

Desiata – činnosti zabezpečujúce životosprávu

 • osobná hygiena 

 

Rámcovo stanovený čas

Od 9,00 - 9,30 hod.

Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj psychomotorických, osobnostných , kognitívnych, učebných, komunikačných a informaných kompetencií

 

Rámcovo stanovený čas

Od 9,30 - 11,20 hod.

Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

 • Osobná hygiena

 

Pevne stanovený čas - obed

11,20 hod. – 12.15 hod.

Obed - činnosti zabezpečujúce životosprávu

 • osobná hygiena 

 

Rámcovo stanovený čas

12,15 – 14,10 hod.

Odpočinok

·           pohybové a relaxačné cvičenie

·           osobná hygiena

 

Pevne stanovený čas - olovrant

14,10 – 14,30 hod.

 

Olovrant - činnosti zabezpečujúce životosprávu

 • osobná hygiena

Rámcovo stanovený čas

14,30 – 15,30 hod.

Hry a hrové činnosti – individuálna, skupinová, priama a nepriama činnosť, hodnotenie dňa

 

Rámcovo stanovený čas

15,30 – 16,00 hod.

   Schádzanie detí v spoločnej triede na poschodí

/žltá trieda/    - hry podľa voľby detí

 

 

 

 

Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej skupine, je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.

 

 

DENNÝ PORIADOK – červená, žltá a zelená trieda

 

Rámcovo stanovený čas

Od 6,30 - 7,00 hod.

Schádzanie detí v spoločnej triede na poschodí

/žltá trieda/

 

Rámcovo stanovený čas

Od 7,00 – 8,45 hod.

Hry a hrové činnosti

·                     ranný kruh

·                     pohybové, zdravotné  a relaxačné 

      cvičenia, pohybové hry

·         osobná hygiena

 

Pevne stanovený čas - desiata

Od 8,45 – 9.05 hod.

Desiata – činnosti zabezpečujúce životosprávu

 • osobná hygiena 

 

Rámcovo stanovený čas

Od 9,05 - 9,40 hod.

Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj psychomotorických, osobnostných , kognitívnych, učebných, komunikačných a informaných kompetencií

 

Rámcovo stanovený čas

Od 9,40 - 11,40 hod.

Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

 • Osobná hygiena

 

Pevne stanovený čas - obed

11,40 hod. – 12.10 hod.

Obed - činnosti zabezpečujúce životosprávu

 • osobná hygiena 

 

Rámcovo stanovený čas

12,10 – 14,10 hod.

Odpočinok

·           pohybové a relaxačné cvičenie

·           osobná hygiena

 

Pevne stanovený čas - olovrant

14,10 – 14,30 hod.

 

Olovrant - činnosti zabezpečujúce životosprávu

 • osobná hygiena

Rámcovo stanovený čas

14,30 – 15,30 hod.

Hry a hrové činnosti – individuálna, skupinová, priama a nepriama činnosť, hodnotenie dňa

 

Rámcovo stanovený čas

15,30 – 16,00 hod.

   Schádzanie detí v spoločnej triede na poschodí

/žltá trieda/    - hry podľa voľby detí

 

 

 

 

Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej skupine, je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.

 

 

Organizácia v šatni

 

Do šatne majú prístup spravidla zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6.30 do 8.00 hod. a od 14.30 do 16.00 hod. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti v spolupráci s učiteľkou.

Učiteľka mladšej a strednej vekovej skupine pomáha pri prezliekaní na pobyt vonku i po jeho ukončení spolu s nepedagogickou zamestnankyňou. V najstaršej vekovej skupine pomáha deťom učiteľka podľa potreby.

Za poriadok a estetickú úpravu v šatni zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu určená prevádzková zamestnankyňa.

Odporúčame  priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, na prezutie ortopedické sandále.

 

Organizácia v umyvárni

 

Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú kefku a pohár. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov a suchú podlahu zodpovedá príslušná prevádzková zamestnankyňa. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy .

Rodičia nevstupujú do detskej umyvárne a WC.

 

Organizácia pri stolovaní

 

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zabezpečuje tiež zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.

Za organizáciu a výchovný proces pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov prikrmuje. Nenúti ich jesť.

 

Pitný režim v materskej škole

 

 

Vyhláška MZ SR č.527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež vyžaduje od materskej školy zabezpečiť pitný režim detí počas celého pobytu dieťaťa v zariadení. Deťom je v priebehu celého dňa umožnený voľný príjem tekutín (čistá voda, ovocný a bylinkový čaj, ovocné nápoje (džús, sirup), ktoré majú pripravené v uzatvorených nádobách, ktoré sa podľa potreby a v súlade s hygienickými požiadavkami čistia.  Hygienu pitného režimu zabezpečuje upratovačka.

V materskej škole sa diétna strava nepripravuje, ale MŠ umožní zákonnému zástupcovi dieťaťa  donášku hotového jedla do školskej jedálne v zmysle § 8 ods. 3, písm. b) Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. na základe žiadosti s doložením písomného vyjadrenia odborného lekára o druhu diéty, ktorá bola dieťaťu diagnostikovaná a za dodržania stanovených podmienok. Povinnosti zákonných zástupcov stravníka:

 1. Požiadať školskú jedáleň o možnosť donášky diétnej stravy na základe žiadosti a doručenia vyjadrenia ošetrujúceho lekára, ktorý dieťaťu diétu nariadil.
 2. Rodičia budú garantovať zdravotnú nezávadnosť použitých surovín a hotového jedla (formou písomného prehlásenia).
 3. Dodržiavať postupy pri manipulácii s uvarenými pokrmami. Pokrmy, ktoré nie sú podávané za tepla, musia sa rýchle schladiť na 10 °C (najneskôr do 90 minút) a uchovávať pri teplote od 0 °C do 4 °C.  Pri schladzovaní sa hotové pokrmy (vhodne balené) musia ukladať v chladiacom zariadení tak, aby bol ponechaný priestor na dostatočné prúdenie chladiaceho média (vzduchu v chladničke) a aby chladenie prebiehalo plynulo v časovom priestore.
 4. Donášku stravy realizovať vo vhodných uzatvárateľných nádobách s dodržaním hygienických predpisov, odovzdávať podľa pravidiel určených školskou jedálňou.
 5. Rodič sa zaväzuje spolupracovať so školskou jedálňou po celú dobu donášky diétnej stravy a informovať o zmenách v zdravotnom stave stravníka.

Školská jedáleň zabezpečí skladovanie doneseného hotového jedla vo vyhradenom mieste v chladiacom zariadení  a pred konzumáciou ho zohreje na požadovanú teplotu s dodržaním hygienických predpisov. Pri menej závažných diétach určených lekárom, kedy postačí len vylúčenie presne stanovenej potraviny zo stravy je možnosť požiadať o spoluprácu vedúcu školskej jedálne, ktorá posúdi možnosť realizácie tejto požiadavky.

Časový harmonogram podávania jedla :

 

Jedlo sa deťom podáva v triedach

 

DESIATA    /oranžová, fialová a dúhová trieda/           od 8.30 – 9.00 hod.     

                      /červená, žltá, a zelená   trieda/                  od 8.45 – 9.05 hod.     

OBED           /oranžová, fialová a dúhová trieda/           od 11.20 - 12.15 hod

                      /červená, žltá, a zelená   trieda/                  od 11.40 – 12.10 hod.

OLOVRANT     /oranžová, fialová a dúhová trieda/     od 14.10 - 14,30 hod.   

                            /červená, žltá, a zelená   trieda/            od 14.10 - 14,30 hod 

 

Pobyt detí vonku

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, zaujímavú a príťažlivú organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, musí mať prehľad o deťoch, dbať na ich bezpečnosť, dodržiavať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov a pokynov riaditeľky školy. Učiteľka nesmie odísť od detí (WC, telefón prípadne iná nepredvídaná udalosť) bez zabezpečenia dohľadu nad deťmi iným pedagogickým pracovníkom. Deti chodia von za každého počasia. Učiteľky dodržujú dĺžku pobytu vonku podľa denného poriadku. V zime chodia deti von 1x denne podľa počasia, v letnom období 2x denne. Pobyt vonku sa neuskutočňuje pri veľmi silnom nárazovom vetre, pri daždi, v búrke a keď je teplota vzduchu nižšia ako –10°C. V letnom období od 11.00 h do 15.00 h sa deti zdržujú v budove z dôvodu intenzívneho slnečného žiarenia. Taktiež sú zodpovedné za využívanie tieňa, osviežovanie vodou a  dbajú na pitný režim detí. V prípade potreby dieťaťa ísť na toaletu, odchádza s dieťaťom jedna učiteľka, ostatné zabezpečia dozor nad deťmi. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od 4 do 5 rokov, alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (sánkovanie, plávanie, výlet, spoločenské udalosti, všetky podujatia mimo areálu materskej školy), riaditeľ (učiteľka poverená zastupovaním) zabezpečí dozor druhej učiteľky, prípadne ďalšieho pracovníka materskej školy alebo inú plnoletú osobu, ktorá dbá na bezpečnosť detí. S triedou detí mladších ako tri roky a detí vo veku od troch do štyroch rokov sa uskutoční vychádzka len v prítomnosti dvoch zamestnancov. Ak je prítomná z akéhokoľvek dôvodu len jedna učiteľka, pripoja sa k deťom inej triedy. Ak ide učiteľka na dlhšiu, alebo vzdialenejšiu vychádzku, vezme si so sebou prenosnú lekárničku a stop terčík. Pri prechode cez komunikáciu dbá, aby previedla deti cez cestu bezpečne. Učiteľka vchádza do vozovky prvá, postaví sa do stredu komunikácie a STOP terčíkom zastaví dopravu, až potom  prevedie deti na druhú stranu komunikácie. Učiteľka stojí v strede komunikácie, pokiaľ neprejde posledné dieťa. Vozovku opúšťa posledná. Ak sa deti počas pobytu vonku pohybujú po cestnej komunikácii správajú sa v súlade so Zákonom o cestnej premávke č.8 /2009 z. Z. §52 ods. 1  a §54 ods. 5, 9 (osobitné ustanovenia o chodcoch). Ak na cestnej komunikácii nie je chodník, alebo voľný zelený pás, pohybuje sa učiteľka s deťmi v reflexných vestách po ľavej strane vozovky.

Organizácia v spálni

 

Počas odpočinku dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Takýmto deťom sú ponúknuté také aktivity, ktoré nenarušujú odpočinok ostatných detí /pexeso, puzzle, prezeranie detských ilustrácií, kreslenie.../ Spánok sa realizuje v  závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút.

Počas odpočinku detí si učiteľka doplňuje triedne písomnosti, pripravuje si pomôcky, príp. študuje odbornú literatúru.

 

Organizácia na schodoch

 

Vnútorné schodisko na prvé poschodie a do suterénu využívajú deti v priebehu dňa takým spôsobom, že pri hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí deti do jedného radu. Deti sa pri chôdzi pridŕžajú zábradlia. Pri schádzaní zostupuje učiteľka posledná, pri chôdzi nahor tiež posledná.

V prípade stretnutia dvoch tried na schodoch trieda detí, ktoré sú iba nastúpené, dá prednosť tým, ktoré už po schodoch idú. V prípade, že sa stretnú v polovici, staršie deti ostanú stáť, pokým mladšie deti neprejdú.

Na vonkajšom schodisku ( najmä pri hlavnom vchode), hlavne počas nepriaznivého počasia, učiteľky individuálne dopomáhajú deťom držaním za ruku.

Na všetkých schodiskách deti chodia v jednom rade a pridržiavajú sa zábradlia.

 

Organizácia záujmových krúžkov

 

Krúžková činnosť v materskej škole sa uskutočňuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí v materskej škole tak, aby nenarušovala plynulý priebeh. Uskutočňuje sa v popoludňajších hodinách ( od 14,30 do 15,15 hod.) podľa záujmu rodičov,  počtu prihlásených detí a informovaného súhlasu rodičov. Záujmové krúžky sa uskutočňujú podľa možnosti pod vedením kvalifikovaných lektorov, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke školy na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Lektor krúžku je povinný viesť evidenciu o účasti detí na krúžkovej činnosti, o úhrade poplatku za krúžok, vedie si plány činnosti. Počas krúžkovej činnosti preberá lektor krúžku zodpovednosť za zdravie a bezpečnosť deti. Osobne deti preberá od učiteľky a osobne deti učiteľke aj odovzdá. Dodržiava čas činnosti a s vhodným časovým predstihom si pripravuje pomôcky. Oznam o krúžkovej činnosti je vyvesený na nástenke v každej triede.

 

Harmonogram krúžkovej činnosti: / v spolupráci so ZUŠ /

 

Pondelok:        Tanečný krúžok      /od 15.30 – 16.15/

Streda :             Tanečný krúžok    /od 15.45 – 16.30/

 

 

 

Obmedzenie, prerušenie prevádzky

 

Počas školských prázdnin (okrem letných a vianočných ) budú rodičia písomne vyjadrovať svoj záujem o prevádzku MŠ. V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov (napr. rozšírený výskyt chrípky a pod.) sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa, príp. príslušného úradu verejného zdravotníctva.

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy spôsobenú zvýšenou chorobnosťou, hlavne v zimných mesiacoch, riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried v jednotlivých pavilónoch. Spájajú sa tie triedy, kde je to ekonomicky najvýhodnejšie. Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade riaditeľka rieši udelením náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky.

 

 

 

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

 

Rodičia, príp. iní rodinný príslušníci majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami denne po skončení ich priamej práce s deťmi, prípadne v inom čase podľa dohody. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ rodič , prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotovia sa aj v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovujú aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič v predchádzajúcom čase upozornený.

Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu rodičom odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.

 

Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole

 

Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky materskej školy.

Riaditeľka školy :

·         poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,

·         oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou,

·         zaradí študentky do tried

 

7          BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA DETÍ A OCHRANA PRED SOCIÁLNOPATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU A NÁSILÍM

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné:

A/  Prihliadať na základné fyziologické potreby detí

B/  Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí  a na predchádzanie sociálno-

      patologickým javom

C/  Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

E/ Viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým prišlo počas výchovno-

     vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou

 

A/  Prihliadanie na základné fyziologické potreby detí

Zabezpečovať denne pitný režim – podľa pokynov – pri pobyte vonku, v triedach je k dispozícii počas celého dňa voda a  ovocný čaj , ktorý ráno pripravia pracovníčky školskej jedálne.   V miestnostiach budovy MŠ určených na pobyt detí sa udržiava teplota 20 – 22 stupňov Celzia.

Z hľadiska zabezpečenia základných fyziologických potrieb detí vyvážene striedať aktívne činnosti s oddychovými, zabezpečiť pravidelné stravovanie s dostatočným časovým odstupom medzi podávaním stravy, dbať na neprehrievanie organizmu pri aktívnych činnostiach, v letnom období zabezpečiť zvýšený prísun podávania tekutín, vyhýbanie sa letnému slnečnému žiareniu v kritických hodinách /11 – 15 hod./. prihliadať na vekové ako i individuálne osobitosti detí.  Umožniť deťom ísť na toaletu v akomkoľvek čase, upevňovať správne hygienické návyky. Vytvárať časový priestor na hru i učenie, dodržiavať zásady zdravej životosprávy, zaisťovať bezstresové prostredie.

B/  vytváranie podmienok na zdravý vývin detí  a na predchádzanie sociálno –   patologickým javom

·         V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu problém riešiť bezodkladne v spolupráci s vedením školy a centrom výchovnej a psychologickej prevencie, prípadne s pedagogicko-psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

·         Zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred šírením legálnych a nelegálnych drog, monitorovať zmeny a v prípade opätovného podozrenia z ohrozovania detí drogou bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, centrom protidrogovej prevencie a príslušným policajným zborom. Preventívne vystríhať deti pred nebezpečenstvom drogy v rozhovoroch ako aj pri práci s metodickým materiálom (Nenič svoje múdre telo). Upozorňovať deti na nebezpečenstvo nákazy, na možnosť ochorenia, nebrať sladkosti od cudzích ľudí, nechytať nebezpečné predmety (sklo, striekačky).

V školách sa zakazuje v zmysle zákona č. 245/2008 /školský zákon/

 • činnosť politických hnutí a ich propagácia,
 • nepovoľuje sa reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom výchovy a vzdelávania alebo ďalšími negatívnymi činnosťami spojenými s výchovou a vzdelávaním, reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický alebo morálny vývin detí
 • zakazuje sa poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií alebo zneužívanie informačných prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušeniu mravnosti.

 

 

C/ zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci materskej školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, pracovným poriadkom, školským poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej  školy.

 Bezpečnostné opatrenia:

 1. Budova je  sprístupnená zákonným zástupcom od 6.30 hod. V ostatnom čase upratovačka dôrazne dbá, aby bola budova uzamknutá.
 2. Žiadna cudzia osoba sa nesmie pohybovať po budove bez sprievodu.
 3. Budovu uzatvoriť o 8.15 hod., v daných hodinách sprístupniť cez obed od 11.30 – 12.30 hod. a budovu otvoriť o 14.30 hod.
 4. Učiteľky nevydajú dieťa žiadnej cudzej osobe, iba na splnomocnenie, pokiaľ túto skutočnosť zákonný zástupca neoznámi učiteľke osobne vopred.
 5. Učiteľky zodpovedajú za to, aby sa deti nedostali do priestorov v zariadení, kde nemajú nad nimi priamy dohľad (šatne, chodby,…)
 6. V prízemných miestnostiach vetrať len v prítomnosti dospelej osoby.
 7. Pri pobyte vonku venovať deťom a okoliu zvýšenú pozornosť.
 8. Učiteľka nedopustí, aby neznáme osoby fotografovali a filmovali deti počas pobytu v materskej škole.

Prostredie materskej školy musí byť upravené tak, aby deti neprišli do styku s predmetmi, ktoré by ohrozovali ich bezpečnosť:

 • Lieky, čistiace a dezinfekčné prostriedky musia byť uložené tak, aby deti nemali k nim prístup, za čo zodpovedajú upratovačky.
 • Odpadové kanále, šachty a elektrické zásuvky, musia byť chránené krytom, za čo zodpovedajú upratovačky a  školník.
 • Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia zodpovedajú upratovačky a to v rozsahu určenej pracovnej náplne.
 • Pri udržiavaní poriadku a čistoty priestorov rešpektujú zabezpečenie plynulej a nerušenej výchovno-vzdelávacej práce s deťmi v triedach
 • Všetky miestnosti sa dôkladne vetrajú, podlaha a prach sa utiera navlhko, hygienické zariadenia sa dezinfikujú.
 • Posteľná bielizeň sa prezlieka podľa potreby, spravidla každé 2 týždne.   Deti ktoré sa znečistia, umýva a pomáha preobliekať upratovačka.
 • Hračky a predmety v triede sú učiteľky povinné udržiavať v dobrom stave, musia spĺňať bezpečnostné kritéria.
 • Učiteľka nenecháva deti bez dozoru, počas pracovnej doby sa im maximálne venuje. V prípade nutnosti poverí dozorom inú zamestnankyňu školy.
 • Učiteľka zodpovedá za bezpečnosť detí od ich prevzatia od rodičov až do odovzdania detí druhej učiteľke, zákonnému zástupcovi alebo nimi povereným osobám.

Materská škola je vybavená lekárničkou prvej pomoci, jej obsah dopĺňa poverený zamestnanec. Ak idú deti na dlhšiu vychádzku, učiteľka nosí so sebou prenosnú lekárničku.

 

Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými prostriedkami, organizovaní výletov a školských akcií

 

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

 • Na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,
 • V škole prírode je počet detí podľa vyhlášky o škole v prírode,
 • Na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona.

MŠ môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

 

Organizácia počas prepravy autobusovou dopravou (výlety)

Na prepravu detí počas  výletu, exkurzie možno využiť verejnú dopravu. Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe PPŠ najviac na jeden deň v týždni s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. pred uskutočnením výletu pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy organizačne zabezpečí prípravu a priebeh výletu vrátane poučenia zúčastnených osôb  a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. Za bezpečnosť detí pri preprave autobusom je zodpovedná učiteľka, ktorá vykonáva v daný deň priamu prácu s deťmi. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie  pedagogický zamestnanec poverený  riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít a doloží písomný informovaný  súhlas zákonných  zástupcov detí s účasťou detí a možnosťou autobusovej prepravy.

Pri nástupe do autobusu pomáha jedna učiteľka nastupovať deťom a  organizuje umiestnenie detí na miesta, ďalšie sústreďujú deti pred autobusom a dbajú o bezpečnosť detí – pri výstupe v obrátenom poradí. Deťom s nevoľnosťou pred cestou poskytnú po dohovore s rodičmi lieky proti kinetóze a majú k dispozícii igelitové vrecká. Učiteľky dbajú o to, aby sa deti povyzliekali z vrchného odevu, a tým sa zamedzilo prehriatiu organizmu. Deti počas cesty nekonzumujú žiadnu stravu.

Počas organizovania predplaveckej výchovy učiteľka zabezpečuje dozor vo vyhranenom priestore pri prezliekaní, prezúvaní a vykonávaní hygieny detí až do odovzdania detí lektorom výcviku. V priebehu výcviku sa učiteľka nevzďaľuje z vyhradeného priestoru a v prípade potreby je deťom nápomocná. Deti musia mať zabezpečený pitný režim, platia tie isté pokyny ako pri organizácii výletu. Za pedagogický dozor zodpovedá počas organizovania spoločných podujatí učiteľka, poverená riaditeľkou materskej školy.

Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.

 

 

 

 

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí

 

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá rodičom na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie na zdravotné stredisko, prípadne telefonicky privolá detskú pediatričku. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov, ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom.

Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jedného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.

 

 

Postup evidencie úrazu:

 

1.      Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.

2.      Evidencia obsahuje:

 

 • meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,
 • deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, skutočný popis, ako k úrazu došlo,
 • svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,
 • počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,
 • zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťa,
 • zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.

            Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom

            úraze  a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

 

3.      Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľom školy

4.      Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu

      Ak dieťa chýba menej ako 4 dni /teda 0 až 3 dni/ , tento úraz sa považuje za

      neregistrovaný školský úraz.

      Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho 

      lekára viac ako 3 dni /teda 4 dni a viac/, považujeme tento úraz za registrovaný

      školský úraz.

5.      Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonal v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7. Kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu.

           Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľ

           školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu

           dieťaťa.

6.      Riaditeľ alebo zástupkyňa školy je povinná do 7. Kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr/MŠ SR/ 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.

7.      Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov.

8.      Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľ školy v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

 

 

Opatrenia v prípade pedikulózy

 

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov/hrebeňov, kief, čiapok, šálov, osobnej posteľnej bielizne/. Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku.

 

Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a riaditeľke materskej školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ.

Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie/zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom/, ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t. j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni a ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivavenej osoby do styku.

 

 

 

 

 

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať:

 

·         U všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu – Parasidose, presne podľa návodu výrobcu alebo dezinfekčným sprayom Diffusis H. Šampón je potrebné aplikovať 3 minúty a opláchnuť čistou vodou. Šampón aplikovať druhýkrát, nechať pôsobiť 3 minúty a dôkladne opláchnuť čistou vodou. Na dosiahnutie požadovaného výskytu sú tieto dve po sebe idúce aplikácie nevyhnutné. Dôležité je aplikovať túto kúru naraz a u všetkých členov kolektívu. K zaisteniu spoľahlivého účinku je potrebné použitie šampónu po 14 dňoch opakovať.

·         Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.

·         Čiapky, šály, šatky a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz.

·         Matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom na hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 až 4 dni nepoužívať.

·         Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi je potrebné ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru / Savo, Chloramín, Persterilú

·         zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy.

 

8          PODMIENKY ZAOBCHÁDZANIA S MAJETKOM MATERSKEJ ŠKOLY

 

Vchody do budovy sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúče od budovy majú zamestnanci, ktorí ich potrebujú na otváranie, uzamykanie a zabezpečenie prevádzky budovy. V priebehu prevádzky MŠ za uzamykanie budovy zodpovedá upratovačka z prízemia. V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

 

V rámci bezpečnosti a ochrany detí sú rodičia spoluzodpovední za zatváranie vchodových dverí, nevpúšťanie do budovy podozrivých a neznámych osôb a pri podozrení sú povinní upozorniť zamestnancov na danú skutočnosť.

 

Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien a dverí. Po ukončení prevádzky MŠ je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné a vopred dohodnuté miesto. Jednotliví pracovníci zodpovedajú za interiér MŠ, chránia ho pred poškodením a odcudzením.

Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si pracovníci plnia v zmysle pracovnej náplne. Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory skontroluje a uzamkne prevádzkový zamestnanec, ktorý má posledný službu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9          ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle:

 • Zákona  NR SR č. 245/2008  výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a vyhlášky č. 308/2009 Z. z.
 • Zákonníka práce 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • Zákona 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
 • Zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • Zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • Zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
 • Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy  v Pruskom
 • Dohovoru o právach dieťaťa,
 • Deklarácie práv dieťaťa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský  poriadok bol prerokovaný a schválený :

 

Pedagogická rada schválila Školský poriadok MŠ dňa 26. 8. 2016

 

Rodičia sa oboznámili so Školským poriadkom MŠ dňa: 24.10.2016

 

Rada školy sa oboznámila so Školským poriadkom MŠ dňa:

 

Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia a zároveň sa ruší doterajší školský poriadok platný pre školský rok 2015/2016

 

 

 

Vyhotovil:      Mgr. Baginová Jana

                       zást. školy pre MŠ

 

 

 

 

Vydáva:         PaedDr. Jureníková Adela

                       riaditeľ školy